خزنده mucking در لودر، ذغال سنگ جاده سربرگ، تنها ادم تنومند و بدقواره رونق